ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Fundusz alimentacyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akty Prawne
 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 roku, poz.859 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń, oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2229)
Zasady przyznawania
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
 1. do ukończenia 18 roku życia, albo
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł miesięcznie.
 5. przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł.
 6. w przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z treścią obwieszczenia Prezesa GUS dochód ten w 2015 r. wyniósł  1975,00 zł, tj. 164,58 zł miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
 7. do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.
  Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.
Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 2. zawarła związek małżeński.
Okresy zasiłkowe
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.
Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć osobiście w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 17a
14-200 Iława
 
Uwaga!
Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia b.r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów:
 1. od 1 do 31 sierpnia b. r. - świadczenia przysługujące za październik wypłacone zostaną do 30 października b.r
 2. od 1 września do 31 października - świadczenia przysługujące za październik wypłacone zostaną do 30 listopada b.r.
Wymagane dokumenty
Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
 1. wyrok lub ugoda potwierdzającą zasądzone alimenty,
 2. zaświadczenie od komornika stwierdzające bezskuteczność egzekucji alimentów za ostatni 2 miesiące,
 3. zaświadczenie komornika o wysokości otrzymanych alimentów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 4. zaświadczenie Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy do Funduszu Alimentacyjnego każdego pełnoletniego członka rodziny,
 5. zaświadczenie lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezp. zdrowotne uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 6. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 7. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 8. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej lub uczelni,
 9. kserokopię dowodu osobistego - oryginał do wglądu,
 10. upoważnienie przez pełnoletnie dziecko dla rodzica do złożenia wniosku i pobierania świadczeń z FA,
 11. orzeczenie o niepełnosprawności,
 12. akt urodzenia dziecka/ dzieci.
 Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego tut. Ośrodek ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Daniel Szczepański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Daniel Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-27 13:18:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-27 13:19:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-27 13:23:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2920 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »