ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Psycholog

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie, 14-200 Iława, ul. Dąbrowskiego 17A

Wymiar etatu: 50

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2023-01-18

Ogłoszono dnia: 2023-01-18

Termin składania dokumentów: 2023-02-01 10:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2023

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe psychologiczne;
 2. doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego poradnictwa specjalistycznego lub doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa;
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 4. prawo jazdy Kat. B;
 5. posiadanie własnego środka transportu do celów służbowych;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. posiadanie obywatelstwa polskiego lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
  o służbie cywilnej;
 8. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzysta w pełni praw publicznych;
 9. brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 10. umiejętność obsługi komputera;
 11. cierpliwość, odpowiedzialność, terminowość, otwartość na kontakt z ludźmi;
 12. umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy indywidualnej
  i zespołowej;
 13. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 14. odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków należeć będzie udzielanie specjalistycznej pomocy osobom uczestniczącym w zajęciach Klubu Integracji Społecznej poprzez:
 1. prowadzenie indywidualnych spotkań z uczestnikami KIS;
 2. udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego uczestnikom KIS
  w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy
  z psychologiem, pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny;
 3. prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskania zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
 4. współpraca z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym w zakresie podejmowania działań zmierzających do reintegracji społecznej i zawodowej uczestników KIS;
 5. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań (rejestr osób, które skorzystały
  z porady/konsultacji w tym: termin, imię i nazwisko oraz podpis uczestnika porady/konsultacji, imię i nazwisko oraz podpis osoby udzielającej poradę);
 6. sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Zatrudnienie od lutego 2023 roku.
 2. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu
 3. Praca od poniedziałku do piątku w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach (poza siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie).

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z opisem przebiegu zatrudnienia;
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
 4. inne dokumenty poświadczające ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia;
 5. kserokopie świadectw pracy;
 6. podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe wraz z wynikającą z art. 233 K.K;
 7. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych art. 233 K.K;
 8. podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na w/w stanowisku pracy;
 9. kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie – załącznik nr 1;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022.530 t.j.)
 11. klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie – załącznik nr 2.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-02-01 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z załącznikami należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2023 roku do godz. 10.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, ul. Dąbrowskiego 17A, 14-200 Iława, pocztą elektroniczną na adres: gops@gops.ilawa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1544)) lub pocztą na adres Ośrodka w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Psychologa
w Klubie Integracji Społecznej w Ławicach”. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu postępowania. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gops.ilawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka. Po ogłoszeniu informacji o wynikach naboru dokumenty aplikacyjne proszę odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie, ul. J. Dąbrowskiego 17A, 14-200 Iława.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (89) 644-30-56
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
 
            „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2019.1781  t.j.), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z przepisami ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U.2022.530 t.j.)
 
Iława, dnia 18.01.2023 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iławie
Ewelina Tuchalska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Tuchalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 09:20:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 09:39:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-18 09:39:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony